BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Devlet Memuruna Hatalı Ödenen Para, Hangi Sürede Geri İstenebilir?


Soru:

Adıyaman devlet hastanesinde döner sermayenin hatalı ödendiğine dair bilgi verildi. 14 aylık hataymış, şimdi parayı tahsil etmek amacıyla resmi olmayan bir şekilde taksitlendirme yapılarak parayı geri alıyorlar. Hiçbir şekilde tebligat yapılmadı. Bir dilekçe getirdiler, parayı fazla aldım ödemek istiyorum diye, taksiti sen belirliyorsun, bu ay itibarıyla imzalamayanlardan hiç bir şey kesmediler, fakat imzalayanlardan paraları almaya başladılar, bu konunun hukuki boyutu, gayri resmi dilekçe mühürsüz ve onaysız ve bakanlığın bundan haberi var mı acaba işler gizli mi yapılıyor, 60 günden sonraki parayı alamazlar, hele resmi belgesiz tebligatsız, yorumlarınız rica olunur.

Memurlar net haberi


Cevap:

 

Devlet Memuruna Hatalı Ödenen Para, Hangi Sürede Geri İstenebilir?

 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 22.12.1973 tarih ve 1969/8 - 1973/14 sayılı kararı ile

SONUÇ:

1 - İdarenin, hatalı terfi veya intibak işlemine dayanarak ödediği meblağın istirdadına, bir mahkeme kararına lüzum olmadan karar verebileceğine ve bu karara karşı açılacak davaların çözümünün Danıştay'ın görevi içinde olduğuna 21.12.1973 gününde yapılan müzakerede oyçokluğuyla,

2 - İdarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde, süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceğine 22.12.1973 günü yapılan müzakerede oy birliğiyle,

3 - Yukarıda belirtilen istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin istirdadının, hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 gün içinde kabil olduğuna ve 90 günlük süre geçtikten sonra istirdat edilemiyeceğine 22.12.1973 günü yapılan müzakerede esasta ve gerekçede oyçokluğuyla karar verildi.

(Daha sonra kanunda 60 olarak belirleme yapıldığı için süreler 60 olarak dikkate alınmalıdır)

 

İdari Hatası Nedeniyle Yapılan Ödeme Geri İstenebilir mi?

 

Hatalı Döner Sermaye Ödemesi, Her Zaman Geri İstenemez

 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, davacıya fiilen katkı sağlamadan yapılan ödemenin hatalı olduğunun basit bir inceleme ile fark edilmeyip hesapların denetimi sonucu ortaya çıkarıldığı hususu dikkate alındığında, bu ödemenin açık hata kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.

Olayda, hatalı ödemenin yapılmasında davacının gerçek dışı beyanı ya da hilesinin bulunduğundan da söz edilememektedir.

Bu hatalı ödemenin her zaman değil, 60 gün içinde geri istenebileceğine karar vermiştir.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca;

1-Devlet memurunun gerçek dışı beyanı ya da hilesinin bulunmadığı durumlarda hatalı ödemenin geri alınabilmesi 60 gün içerisinde istenilmesine bağlanmıştır.

2-Devlet memurunun maaşından mahkeme kararı veya rızası olmaksızın kesinti yapılması söz konuş bulunmamaktadır.

3-İdare kişinin rızasını teminen ilgilerden dilekçe almaktadır.

4-Fazla ödemenin 60 günlük süresinin iadesi talep edilebileceği yönündeki mahkeme kararı uyarınca daha fazlası talep dedilemez.

5-Ancak idare fazla ödemenin tahsili amacıyla adli yargıda tazmine ilişkin dava açtığı durumlar olabilmektedir.

 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazetede*Yeni*
  Tarih:18.08.2012| Devamı
 • 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve eylem Planı
  Tarih:31.07.2012| Devamı
 • YÖK, öğretim üyesi yetiştirmenin esaslarını değiştirdi.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • 657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi
  Tarih:18.06.2012| Devamı
 • Tehdit Altındaki İncinebilinir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması kitabı
  Tarih:15.06.2012| Devamı
 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Tarih:05.06.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı