BOZOK ÜNİVERSİTESİ

657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?


657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?

Soru:

İyi günler,

Bir devlet üniversitesinde yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım. 657 sayılı Devlet memurları kanunu 64. maddesi "son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır" hükmüne istinaden dilekçeyle bir kademe ilerletilmem hususunu personel dairesine yazdım. Fakat ilgili maddede "disiplin cezası almayan memurlara" şeklinde belirtildiğinden kademe ilerlemesi akademik personel için yapılmamaktadır, cevabı aldım. Dolayısıyla akademik personelin memur kapsamında kabul edilmediği anlaşılıyor, doğru bir yaklaşım mıdır? Yaklaşım doğru değilse ne yapmamı tavsiye edersiniz, İyi çalışmalar.


Cevap:

Anayasanın 128 inci maddesinde “Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.

Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

1982 anayasasının 128 inci maddesinde ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinden bahsedilmekte ve bunların özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği amirdir.

Anılan hüküm uyarınca memurlara diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlar yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Bunlar örnek olarak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu,

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,

sayabiliriz.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrasında; "Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümleri" ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunun hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak, aylık, derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü ile 20 nci maddede "Bu konuda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hükümleri uygulanır." denilmektedir.

Anılan 2914 sayılı Kanunun "Öğretim elemanlarının görev aylıkları" başlıklı 4 üncü maddesinde ise; "Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz.

Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci maddesi uygulanır ve kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 2914 sayılı Kanun "Kademe ilerlemesi:" başlıklı 8 inci maddesinde de "Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.

Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır." kademe ilerlemesi yapabilecekleri hükümleri yer almaktadır.

Yukarda yer verilen açıklamalar uyarınca;

1- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi olan akademik personel Anayasanın 128 inci maddesi uyarınca Devlet memurlarının tabi oldukları 657 sayılı Kanun tabi bulunmayan diğer kamu görevlileri olduğu değerlendirilmektedir.

2- 2914 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde kademe ilerlemesi düzenlemelere ilişkin hükümlere yer verilmiş olması nedeniyle 657 sayılı Kanunun kademe ilerlemesine ilişkin hükümlerinin akademik personele uygulanmasının mümkün olamayacağı düşünülmektedir.

Memurlar.net.

 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazetede*Yeni*
  Tarih:18.08.2012| Devamı
 • 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve eylem Planı
  Tarih:31.07.2012| Devamı
 • YÖK, öğretim üyesi yetiştirmenin esaslarını değiştirdi.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • 657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi
  Tarih:18.06.2012| Devamı
 • Tehdit Altındaki İncinebilinir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması kitabı
  Tarih:15.06.2012| Devamı
 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Tarih:05.06.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı