BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Görev Dağılımı


Avukat Sema HACIOĞLU

 • Üniversite hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda istenildiği zaman hukuki konularda Üniversite Rektörüne hukuki müşavirlik yapmak, Üniversitenin diğer birimlerinden intikal eden işlerde işlemlerin yürürlükteki mevzuata ve hukuka uygun olmasını temin edecek görüş vermek,
 • Üniversitenin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerini yetkili merciler önünde Üniversitenin haklarını gözeterek yasal takipte bulunmak,
 • Hukuk Müşavirliği harcama yetkililiği kanuni görevlerini yerine getirmek,
 • Birim personeli memurlar arasında görev dağılımı yaparak koordinasyonu sağlamak, görevlerin eksiksiz yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını denetlemek,
 • Üniversitemiz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiği takdirde görüş bildirmek.
 • Hukuk Müşaviri görev ve yetkilerinden dolayı Genel Sekreter’e ve Rektör’e karşı sorumludur.
 • Üniversitenin taraf olduğu bütün adli ve idari davalar ile icra dosyalarını takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • Şartnameler, vekaletnameler, anlaşmalar, sözleşmeler, ihbarnameler, kefaletnameler düzenlemek veya ilgili birimlerce düzenlenenler hakkında hukuki inceleme yapmak,
 • Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden gönderilen ihtarlara  cevap hazırlamak veya hukuki diğer işlemlerle dosya takibini  yapmak,
 • Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,
 • Avukat kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru yapılmasından dolayı Rektör ve Genel Sekreter’e karşı sorumludur.

 

Memur Nuri KOÇAK     /     Bilgisayar İşletmeni Gökhan KARABALIK

 • Hukuk Müşaviri ve avukatlar tarafından adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işlerin yaparak, sonucundan bilgi vermek,
 • Birim tarafından tutulması gereken kayıtları tutmak, belgelerin dosyalanması işlerini yapmak,
 • İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınması için ilgili birime talepte bulunmak,
 • Üniversite leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin esas defterine, fihrist defterine, kayıtlarını yaparak arşivlenmesini sağlamak.
 • İşlemi biten dava ve icra dosyalarını esas defterine, fihrist defterine işleyerek kayıtlarını kapatmak,
 • Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü idari evrak ile adli tebligatı teslim almak, kaydını yapmak varsa evveliyatını tespit ederek Avukata iletmek,
 • Giden evrakın kaydını yapmak, gelen evrakta kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak,
 • Gelen ve giden evrakları dosya planına göre dosyalamak,
 • Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak hazırlamak, bekletmeden ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak
 • Hukuk Müşaviri ve avukatlar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak,
 • Büro işlerin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

         

 

 

 

 

 

 

 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazetede*Yeni*
  Tarih:18.08.2012| Devamı
 • 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve eylem Planı
  Tarih:31.07.2012| Devamı
 • YÖK, öğretim üyesi yetiştirmenin esaslarını değiştirdi.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • 657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi
  Tarih:18.06.2012| Devamı
 • Tehdit Altındaki İncinebilinir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması kitabı
  Tarih:15.06.2012| Devamı
 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Tarih:05.06.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı