BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Etik İlkeler


 

ETİK İLKELER

1-İnsan hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi,
 

2- Din, dil, ırk, etnik köken, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, bedensel engel ve benzeri özellikler nedeniyle ayrımcılık ve önyargıya yer vermeden hakça ve dürüst davranılması,
 

3- Üniversitede her konunun özgürce tartışılacağı bir ortamın yaratılması ve korunması,
 

4- Bilgilenme, bilgilendirme, öğrenim ve öğretim özgürlüğünün korunması,
 

5- Bilimin gelişme sürecinin herkes tarafından desteklenmesi,
 

6- Saydamlık ilkesi ile saklı kalması gereken bilginin korunması ilkesi arasında denge kurulması,
 

7- Üniversite içi bireyler ve birimler arası ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı çerçevesinde tutulması,
 

8- Kurumsal kaynakların korunması, özenli, verimli ve etkili kullanımının sağlanması,
 

9- Karardan doğrudan ya da dolaylı etkilenenlerin karar verme sürecine katkılarının sağlanması,
 

10-Yapılan iş ve alınan kararlarda insanlığın yararı gözetilip sosyal sorumluluk bilinciyle davranılması,
 

11-Kişisel yetkinliğin geliştirilmesi; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların bilinciyle davranılması,
 

12-Profesyonel yetkinliğin geliştirilmesi; görevin kendine özgü amaçlarına, kurum ve görevin saygınlığının korunmasına uygun davranılması; işin yapılmasında kalite ve etkililik ilkelerinin benimsenmesi,
 

13-Bireysel gelişimin desteklenerek özendirilmesi; akademik liyakat, deneyim ve emeğe saygı gösterilmesi,
 

14-Çevreye karşı duyarlı, sorumlu ve hayvan haklarına saygılı davranılması,
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci.

15- Hizmetin yerine getirilmesinde; sürekli gelişim, katılımcılık, saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, kamu yararını gözetmek, hesap verebilirlik, öngörülebilirlik, hizmette yerindelik ve beyana güven esas alınır.

16- Hizmetin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek, halkın memnuniyetini artırmak, hizmetten yararlananların ihtiyacı ile hizmetlerin sonucuna odaklı olmak hedeflenir.

17- Kamu hizmeti, belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütülür, hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgiler verilir.

18- Üniversite mensupları, üniversitenin ve görevli oldukları birimin amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar.

19- Takdir yetkisi, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanılır.

20- Üniversite mensupları, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler.

21- Üniversite mensupları, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazetede*Yeni*
  Tarih:18.08.2012| Devamı
 • 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve eylem Planı
  Tarih:31.07.2012| Devamı
 • YÖK, öğretim üyesi yetiştirmenin esaslarını değiştirdi.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • 657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi
  Tarih:18.06.2012| Devamı
 • Tehdit Altındaki İncinebilinir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması kitabı
  Tarih:15.06.2012| Devamı
 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Tarih:05.06.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı