BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Meslek Etiğinde Temel İlkeler


*4.1.3.2 Meslek Etiğinde Temel İlkeler

 

1. Profesyonellik

2. Adalet

3. Eşitlik

4. Dürüstlük ve Doğruluk

5. Tarafsızlık

6. Sorumluluk

7. İnsan Hakları

8. Humanizm

9. Bağlılık

10. Hukukun Üstünlüğü

11. Sevgi

12. Hoşgörü

13. Saygı

14. Tutumluluk

15. Demokrasi

16. Açıklık

17. Hak ve Özgürlükler

18. Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme

 

4.1.3.2.1 Profesyonellik

Mesleği ile ilgili gerekli bilgi ve beceriye sahip olmayan birinin meslek etiğinden söz edilemez.

Profesyonel olmanın temel koşulları;

* Görev ile ilgili bilgi ve becerilerin eksiz kazanılmış olması ve yerine getiriliyor olması

* Hizmetin zamanında ve kusursuz bir biçimde sunulması

*Sürekli öz eleştiri

*Hizmette kalitenin sağlanması,

*Görev yerine getirilirken kişisel yeteneklerin sonuna kadar kullanılması,

*Sürekli gelişme vb. anlaşılmalıdır.

  

4.1.3.2.2 Adalet

Adalet; eşitlere eşit davranmayı içerir.

Örgüt açısından ise; çalışanlara örgüte katkıları oranında haklarının; kurallara aykırı davranmaları oranında da ceza verilmesidir.

 

4.1.3.2.3 Eşitlik

Yararların, sıkıntıların, görevlerin dağıtılmasında uygulanacak sınırların belirlenmesini içerir.

Eşitlik kavramı üçe ayrılır;

1. Temel bireysel Eşitlik,

2. Kısmi Eşitlik,

3. Blokların Eşitliği

 

1.Temel bireysel Eşitlik,

Temel bireysel eşitlik anlayışında;

*Eşit bireylerden oluşan tek bir sınıf vardır.

*Tüm eşitlere eşit davranılması gerekir.

 

Örnek; Seçme yeterliliğine sahip olan T.C. Vatandaşlarının konumları ne olursa olsun bir oy kullanma hakları vardır.

2. Kısmi Eşitlik,

Toplumdaki farklı gruplara farklı davranılması gerekir. Yapılandırılmış yada sistematik eşitsizlik de denilen bu anlayışa göre gruplar özelliklerinden dolayı, eşitlik için eşitsizleştirilmektedir.

 

Örnek; çiftçi, esnaf, memur farklı miktarlarda vergi öderler. Çünkü bu grupların gelirleri farklı farklıdır.

3. Blokların Eşitliği,

Blokların eşitliği, gruplar arasında ve alt sınıflar arasındaki eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Kısmi eşitlikten farkı, kısmi eşitlikte sınıflar genelde toplumsal yapılandırmalar ile ortaya çıkmasına karşın, blokların eşitliğinde sınıflar doğal olarak ortala çıkmaktadır.

 

Örnek, istihdamda bazı bloklara kotalar ayrılması, (kadınlara, özürlülere vb.)

4.1.3.2.4 Dürüstlük Ve Doğruluk

* Doğruluk, gerçeği söylemek

*Dürüstlük, sözüne bağlı kalmak ve kendinden bekleneni vermektir.

* Dürüstlüğü kanıtlamanın yolu o sırada yanınızda olmayan birine sadakat göstermenizdir. Yine yalancılık önemli bir göstergedir.

*Doğruluğun ve dürüstlüğün olmadığı yerde güven de olmaz.

 

4.1.3.2.5 Tarafsızlık

* Tarafsız/nesnel olabilmek kişinin duygularını değil, aklını kullanmasını gerektirir.

* Karşısındaki kişi ile ilgili değerlendirme yaparken kendi ilgi, gereksinim, ve korkularını işe karıştırmadan, çarpıtmadan yapmasıdır.

 

 

4.1.3.2.6 Sorumluluk

* Belirli bir görevin istenilen nitelik ve nicelikte yapılması demektir.

* Çalışanlar üstlerine, devlete, topluma karşı sorumluluklarını yapmaya yükümlü oldukları işleri yaparak yerine getirirler.

 

4.1.3.2.7 İnsan Hakları

* İnsan hakları, insanın insan olmasından dolayı sahip olduğu, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez nitelikte, kişiliğe bağlı haklardır.

* İnsan hakları her çalışanın mutlak uyması gereken etik kuraldır. Bu hakları tanımayan bir kişinin diğer ilkeleri yerine getirmesi beklenemez.

 

4.1.3.2.8 Hümanizm

İnsan varlığının insani erdemlerce biçimlendirilmesi; insanın insancıl bir biçimde eğitilmesi; insanların yetişme ve gelişme yeteneğinden, insanın erdemleriyle, insanın çok yönlü yetişmesini, özgürce etkinliklerde bulunmasını, yaratıcı güçlerini ve yeteneklerini kullanabilmesini amaçlayan, insan toplumunu gelişmesine ve insan soyunun daha da yetkinleşmesine ve özgürleşmesine yönelik düşünce ve çabaların bütünüdür.

 

4.1.3.2.9 Bağlılık

Örgütsel bağlılık, insanın kurumunda çalışmayı sürdürmesi, kurumda kalmayı istemesi olarak tanımlanabilir.

 

4.1.3.2.10 Hukukun Üstünlüğü

* Hukuk üzerinde politik baskı olmaması,

* Yasaların kişiye göre uygulanmaması,

 

* Suçlunun cezalandırılması,

* Yargısız uygulama yapılmaması,

* Yetkili kişi/kuruluşların yasalara saygılı olması

* vb. Hukukun üstünlüğünü gösterir.

 

4.1.3.2.11 Sevgi

*Sevgi insanın kendisiyle ve başkalarıyla yaratıcı bir ilişki kurması demektir.

* Sevgi sadece insanlara yönelik olmalı kişi yaptığı işi de sevebilmelidir.

 

4.1.3.2.12 Hoşgörü

*Hoşgörü, yasalara ve etik kurallara aykırı olmadıkça, sevilmeyen ya da onaylanmayan şeylerin varlığına tahammül göstermektir.

*Bir başka görüşe göre hoşgörü, bireysel ve toplumsal anlamda başkalarına, başkalarının inanç ve düşüncelerine tanınan özgürlüktür.

 

4.1.3.2.13 Saygı

* Saygı, bazılarının zannettiği gibi korkmak, çekinmek değildir.

* Saygılı olmak, bir insanı olduğu gibi görebilmek ve onu özgün bireyselliği içinde fark edebilmektir.

 

4.1.3.2.14 Tutumluluk

* Tutumluluk, kıt kaynakların etkin ve verimli kullanımı demektir.

*Örgütsel kaynakların, örgütsel amaçlara yöneltilmesi ve kurumsal kaynakların bireysel çıkarlar için kullanılmaması, tutumluluğun en önemli öğelerindendir.

 

4.1.3.2.15 Demokrasi

* Demokrasi insana değer veren ve insan kişiliğinin özgürce ve eksiksiz olarak geliştirilmesine olanak sağlayan bir yönetim biçimidir.

* Yönetimin söz konusu olduğu her ortamda demokratik tutum ve davranışlar sergilemek bir etik kuraldır.

 

4.1.3.2.16 Açıklık (SAYDAMLIK)

* Verilen kararların, yapılan iş ve işlemlerin gizli kapalı değil her kesin bildiği ve kabul ettiği bir takım kurallar çerçevesinde yapmak ve gerektiğinde bu konuda hesap verebilmek açıklık ilkesidir.

*Açık olmanın bir diğer unsuru da iletişime açık olmak ve kimden gelirse gelsin yapılacak eleştirilere tahammül göstermektir

 

4.1.3.2.17 Hak Ve Özgürlük

* Özgürlük, bireyin bir şeyi yapma ya da yapmama serbestliğidir.

* Hak ise özgürlükten daha geniş bir kavramdır. Yalnızca özgür olmayı değil, bunun yanı sıra devletten ya da toplumdan bazı istemlerde bulunmayı da içerir.

 

Eğitim hakkı ?

Eğitim özgürlüğü ?

 

4.1.3.2.18 Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme

Her ne şekilde olursa olsun, kim tarafından verilirse verilsin yasa dışı bir emre direnmek herkesin etik kuralı olmalıdır.

* Etik Değerlerin önemi son 20 yıl içerisinde arttı. Kamuda ve iş dünyasında yaygınlaştı.

*Etik Değerlerin Önemi Neden Arttı?

1. Ahlaki iş görme konusunda kamu baskısı ile artan sosyal sorumluluk

2. İyi ahlakın iyi işle özdeş olduğunun fark edilmesi

3. Yöneticiler için ahlak ve iş yaşamı konusundaki tartışmaların bir tehdit veya zayıflık olarak değil, günümüz iş hayatının mükemmellik ve kaliteye ulaşma çalışmalarının doğal bir uzantısı şeklinde algılanmasıdır.

4. Çeşitli grupların menfaatlerinin dengelenme arzusunun önem kazanması

5. İş ahlaki nihayetinde bir güven meselesidir. İnsanlar ve kurumlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi bu güvene bağlıdır.

 

4.1.3.3 Yöneticilerin Çalışanlarına Karşı Etik Sorumlulukları

* Çalışma Hakkına Saygı Gösterme Sorumluluğu

* Adil Ücret Ödeme Sorumluluğu

* Çalışanların Özgür Konuşma Hakkını Sağlama Sorumluluğu

* Çalışanın Dernek (Sendika) Kurma ve Grev Yapma Hakkına Engel Olmama Sorumluluğu

*Özel Hayatın Gizliliğine Saygılı Olma Sorumluluğu

*Güvenli ve Sağlıklı Koşullar Yaratma ve Çalışma Hayatının Kalitesini

*Yükseltme Sorumluluğu

*Çalışanlar Arasında Ayrımcılık Yapmama ve Cinsel Tacizden Sakınma Sorumluluğu

*Çalışanların Kararlara Katılma Hakkını Sağlama Sorumluluğu

 

4.1.3.3.1 Çalışma Hakkına Saygı Gösterme Sorumluluğu

* Çalışanlar, yapmak istemedikleri işleri kabul etmek için zorlanmamalıdır.

* Çalışan, önemsiz bir mal değildir devredilemez hakları ve onurlarıyla birlikte vardır.

* Çalışma sürecinde çalışanın onurunu rencide edici, iş, görev, tayin vb. yapılamaz.

 

4.1.3.3.2 Adil Ücret Ödeme Sorumluluğu

* Ücret, çalışan için çalışma koşulları kadar önemli bir konudur. Sadece kendinin değil bakmakla yükümlü olduğu ailesinin de ihtiyacını karşılayacak bir ücret almak her kesin hakkıdır.

* Ve bu ücrette minimum ücret olarak kabul edilir. Çeşitli kriterlere göre minimum ücretin üzerine çıkılır.

 

Bu kriterler

o İşin zorluğu

o Eşit işe eşit ücret

o Sektördeki ortalama ücret

o Kurumun kapasitesi

o Toplu sözleşme esasları

o Bölgedeki ortalama yaşam maliyeti

o Kıdem

 

4.1.3.3.3 Çalışanların Özgür Konuşma Hakkını Sağlama Sorumluluğu

Burada konuşma özgürlüğünden kasıt; Çalışanın yöneticilerini eleştirme hakkı bulunduğu bunun yanında yöneticilerin etik dışı ya da yasa dışı eylemlerini kurum içerisindeki bir üst makama veya kurum dışındaki ilgili kişi ve kurumlara bildirme hakkıdır.

4.1.3.3.4 Çalışanın Dernek (Sendika) Kurma ve Grev Yapma Hakkına Engel Olmama Sorumluluğu

* Sendikalar ve dernekler aslında etik bir amacı yerine getiren kuruluşlardır. Bu etik amaç, “çalışanın çıkarlarını yükseltme”dir.

* Dolayısıyla yöneticilerin çalışanına sendikal faaliyetlere katılması, grev hakkını kullanması konularında kısıtlama getiremeyeceği gibi bu konularda çalışanlarına uygun ortamları hazırlamakla da sorumludurlar.

 

4.1.3.3.5 Özel Hayatın Gizliliğine Saygılı Olma Sorumluluğu

Çalışanın bir özel hayatının olduğunu kabul etmek ve buna saygı duymak her yöneticinin görevidir.

Bu bağlamda;

o Çalışanla ilgili bilgileri açıklayamaz. (Özellikle ilk baş vurularda yer alan çeşitli bilgiler testler, sağlık raporları vb.)

o Çalışanın mektup, telefon, e- mail gibi haberleşme haklarını kısıtlayamaz, içeriğine bakamaz.

o Çalışanı iş ortamı dahi olsa kapalı devre kameralarla izleyemez

o Dini ya da siyasi inançlarını araştıramaz

 

4.1.3.3.6 Güvenli ve Sağlıklı Koşullar Yaratma ve Çalışma Hayatının Kalitesini Yükseltme Sorumluluğu

*Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak her çalışanın en temel hakkıdır. Çeşitli meslek hastalıklarına karşı yapılan çalışmalar bu bağlamdadır.

* Günümüzde çalışanlar sadece iş ortamının özellikleri ile değil işin iş dışı yaşama olan etkilerinin de iyileştirilmesini istemektedirler.

* Esnek çalışma zamanı, yarım gün çalışma, kreş vb. istekler bu bağlamdadır.

 

4.1.3.3.7 Çalışanlar Arasında Ayrımcılık Yapmama ve Cinsel Tacizden Sakınma Sorumluluğu

*Yöneticilerin, çalışanları arasında din, dil, ırk, cinsiyete dayalı olarak ayırıma gitmemesi etik bir sorumluluğudur.

* Özellikle işe alma veya terfilerde kadın adayların doğum, çocuk bakımı, süt izni vb. nedenlerle tercih edilmemesi örnek olarak verilebilir.

 

4.1.3.3.8 Çalışanların Kararlara Katılma Hakkını Sağlama Sorumluluğu

*Çalışanların kendilerini etkileyecek durumlara ilişkin alınacak kararlarda söz sahibi olmaları gerekir.

*Çalışanın, alınan bir kararı eleştirme, yeni öneriler getirme hakkı da

 

 

 

 

 

 

4.1.3.4 Etik Dışı Davranışlar

* Ayrımcılık

*Kayırma

*Rüşvet

* Yıldırma – Korkutma

* İhmal

* Sömürü

*Bencillik

* Yolsuzluk

* İşkence

*Yaranma-Dalkavukluk

*İşe Politika Karıştırma

* Hakaret ve Küfür

* Bedensel ve Cinsel Taciz

* Kötü Alışkanlıklar

* Dedikodu

*Zimmet

 

4.1.3.4.1 Ayrımcılık

Ön yargılarla hareket ederek, bir grup insana karşı adaletsiz ve zarar verecek biçimdeki her türlü davranış, ayrımcılıktır.

Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet gibi farklılıklardan hareketle yapılan bu tür davranışlar etik dışıdır.

 

4.1.3.4.2 Kayırma

* Bir yetkinin bazı insanların menfaatine ayrıcalıklı olarak kullanmasına kayırma denir.

* Kayırmada kişi maddi çıkarlardan çok aile bağları, hemşehricilik, ideolojik vb. nedenlerden bu eylemi gerçekleştirir.

 

4.1.3.4.3 Rüşvet

Bir yetkinin para, mal, hediye vb. maddi çıkar karşılığı bazı insanlara menfaat sağlayacak şekilde kullanılması rüşvettir.

Burada üzerinde durulması gereken kavramlardan biri “hediye”dir. Acaba hangi durumlarda hediye rüşvet sayılır ?

 

 

 

 

4.1.3.4.4 İhmal

Türk Ceza Yasasının 230. Maddesine göre ihmal, hangi nedenle olursa olsun görevin savsaklanması ve geciktirilmesi ve ya üst tarafından verilen emirlerin geçerli bir neden olmadan yapılmaması olarak tanımlanır.

 

4.1.3.4.5 Sömürü (İstismar)

Sömürü, insanın başka insanları kendi amaçları için bir araç olarak kullanması ve kaynakların adaletsiz kullanılmasını ifade eder. Sömürü:

* Sömürülen kişi zorlanarak ya da aldatılarak yapılabilir.

*Sömürülen kişi yapılan eylemlere gönüllü olarak rıza gösterebilir.

* Sömüren kişinin amacı , çıkar sağlamak ve kazancını güvenceye almaktır.

* Genellikle sömürülen birey, kendisine haksızlık yapılan bireydir.

 

4.1.3.4.6 Bencillik

Kişinin başkalarının yararını düşünmeden; kimi kez onlara zarar vererek; davranışlarını yalnız kendi gereksinimlerini giderecek, kendine çıkar sağlayacak şekilde yönlendirmesidir.

Bencil insanlar, her şey kendilerinin olsun isterler, vermekten zevk duymaz, yalnızca almaktan hoşlanır.

 

4.1.3.4.7 Yolsuzluk

Yolsuzluk, bir çıkar karşılığında, kamu yetkilerinin yasa dışı kullanımı olarak tanımlanabilir. Burada sağlanan kazançlar maddi olabileceği gibi maddi olmaya da bilir.

Ayrıntılı olarak ele alındığında yolsuzluk;

o Para ya da mal karşılığında, kamu görevlisinin ayrıcalıklı işlem yapmasıdır.

o Kamu görevlilerinin bir çıkar karşılığında yapılmaması gereken işleri yapmaları ya da çabuklaştırmalarıdır.

o Parasal olan ya da olmayan kişisel kazançlar için yetkinin kötüye kullanımıdır.

o Kişisel ya da politik kazanç amacıyla devlet yetkisinin yasa dışı kullanımıdır.

o Kamu hizmeti veren kişilerin özel amaçları ya da maddesel çıkarları için normal görev davranışlarından sapmalarıdır.

o Kişisel çıkarlar için kamu görevlilerinin kurallara aykırı davranmalarıdır.

 

4.1.3.4.8 İşkence (Eziyet)

Dünya tıp Birliği Tokyo bildirgesine göre (1975) işkence, bir başka kişiden bilgi almak, itiraf ettirmek ya da başka bir amaçla, kasti, sistematik ya da kötü niyetli biçimde bir ya da daha fazla kişinin tek başına ya da her hangi bir otoritenin isteğiyle fiziksel ya da zihinsel acı vermesi olarak tanımlanmıştır.

 

4.1.3.4.9 Yaranma - Dalkavukluk

Yöneticinin beğenisini kazanabilmek ve “göze girebilmek” için yanlışları görmezden gelme, aşırı geçimli ve uyumlu olma, yöneticiyi yüzüne karşı aşırı övme vb. davranışlardır.

Yaranma çalışanlar arasında yaygınlaşırsa orada takım çalışması olmaz bireysel çıkarlar ön plana çıkar.

4.1.3.4.10 İş ilişkilerine politika karıştırma

Yönetimin politikacılarla olan ilişkilerinde tarafsız kalması ve politiğe olmamasıdır.

Politiğe olmuş yöneticilerin kurumları da politiğe olur. Bir müddet sonra insanlar kurumla ilgili şikâyet ve isteklerini kuruma değil politikacılara ileteceklerdir.

 

4.1.3.4.11 Bedensel ve cinsel taciz

Bedensel taciz şiddetin bir türü, bir ürünüdür. En yaygın biçimi dayaktır.Cinsel taciz ise çocuğa, gence, kadına, erkeğe; sözle,el-kol hareketleriyle başlayan ve tecavüze kadar uzanan süreçtir.

 

4.1.3.4.12 Hakaret ve küfür

Sözlü taciz olarak değerlendirilebilecek olan hakaret ve küfür, sözel bir şiddet gösterisidir.

 

4.1.3.4.13 Kötü alışkanlıklar

Alkol, sigara, kumar vb. alışkanlıklar nihayetinde kişiyi ilgilendirir. Ancak bu alışkanlıkların iş yaşamını etkilemesi, toplum içinde bir mesleğin rencide olacak biçimde sergilenmesi sonuçlarını doğuruyorsa sorun kişisel olmaktan çıkıp bir meslek etiği sorunu haline gelir.

 

4.1.3.4.14 Dedikodu

Genel olarak dedikodu, gerçek olup olmadığı bilinmeden başkalarına kara çalmak, insanları kötülemek, kınamak, suçlamak amacıyla yapılan konuşmalardır.

 

4.1.3.4.15 Zimmet

Zimmette bir yolsuzluk türüdür. Yolsuzluktan farkı bir takasın olmaması, yani bir alıcı ile vericinin olmaması ancak kişinin kamu malını tek taralı olarak kişisel kullanımına geçirmesidir.

Bir davranışın etik değerler açısından yargılanmasında sorulması ve yanıtlanması gereken sorular:

 

o Doğru mu yapıyorum ?

o Adil miyim ?

o Kim kazanacak kim kaybedecek ?

o Eğer verilen karar gazetelerin birinci sayfasında yer alsa kendinizi rahat hisseder misiniz ?

o Ailenize, akrabanıza bunu yapar veya söyler miydiniz

Toplumsal Yozlaşmanın Nedenleri:

o Kültürel Yapıdan Kaynaklanan Nedenler

o Siyasal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler

o Ekonomik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler

o Hukuksal Yapıdan Kaynaklana Nedenler

o Bürokratik Yapıdan Kaynaklanan Nedenler

o Toplumsal Yapıdan Kaynaklanan Nedenler

 

 

 

 

4.1.3.5 Etik dışı davranışın savunulması

* Bir problemi çözmek, zor bir durumu savuşturmak için etik dışı davranışlara göz yumulabilir düşüncesi,

*Kuruma çok faydası olacak bir eylem etik dışı da olsa yapılabilir anlayışı,

*Kurumun menfaatine olan etik dışı bir davranışı yaptığında yakalanırsa kurumunun bunu örtbas edeceğine olan inanç

* Başkalarını görmediği veya fark edemeyeceği bir ortamda “Şu an kim görecek ki” denilerek yapılan davranışlar

*Toplumu çıkarları için işleri çabuklaştırmak amacıyla, bazı ilke ve prosedürlerin atlanabileceği düşüncesi

* Kişisel bir çıkarım yok, önemli olan işlerin yapılması

* Kişisel çıkarım yok bir arkadaşın işini yapıyorum

*Üstlerim benim değeri mi bilmiyor, ben sömürülüyorum o halde ben de kendi çıkarlarımı düşünmek zorundayım

* Etik dışı iş yapanı gördüğü halde “benden bulmasın” düşüncesi ile görmezlikten gelme

 

4.1.3.6 Bir kurumda etik kurallar nasıl yerleştirilebilir ?

İş ahlakının yaygınlaşmasında aile ve eğitim kurumlarının yeri ve önemi büyüktür. Bunun dışında yapılması gerekenler;

* Kurumda yazılı kurallar ve kodlar oluşturulmalı

*Liderlerin çalışanlara örnek olacak şekilde davranışlar sergilemeli

*Liderler etik kuralların kuruma yerleşmesinin önemine inanmalı ve bu konuda kararlı davranmalı

* Kurumda bir etik kurul oluşturulmalı

* Kurumda etik kurallara uygun davranan çalışanlar ödüllendirilmeli, uygun davranmayanlar kınanmalı gerekiyorsa cezalandırılmalı

*Etik konusunda düzenli eğitimler verilmeli

* Etik kurallara uygun olmayan davranışlar için hukuksal düzenlemeler yapılmalı (örnek, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk, rüşvetle mücadele yasaları gibi).

 

*Orman ve Su İşleri Bakanlığı Eğitim notları-2012 alınmıştır.

 

 

 

 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazetede*Yeni*
  Tarih:18.08.2012| Devamı
 • 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve eylem Planı
  Tarih:31.07.2012| Devamı
 • YÖK, öğretim üyesi yetiştirmenin esaslarını değiştirdi.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • 657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi
  Tarih:18.06.2012| Devamı
 • Tehdit Altındaki İncinebilinir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması kitabı
  Tarih:15.06.2012| Devamı
 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Tarih:05.06.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı