BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Hakkımızda


Misyon

Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak, sorunsuz ve objektif bir biçimde yürütülebilmesini teminen her türlü hukuki hizmeti vermek, Üniversitemizin hak ve menfaatlerini savunmak.

 

Vizyon

Hukuki düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine bağlı, gelişime açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile en iyi hizmeti sunmak.

 

Hukuk Müşavirliği Görevleri:

Hukukun genel ilkeleri ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Bozok Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu ve yürüteceği faaliyetlere ilişkin plan ve programların ilgili mevzuata uygun olması konusunda Bozok Üniversitesi’nin tüm birimlerine danışmanlık hizmeti vermeyi ve Bozok Üniversitesi’nin öğrencileri, idari ve akademik personeli ve diğer kişilerle ve kurumlarla anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında, adli ve idari merciler ile diğer özel ve kamu kurum ve kuruluşları nezdinde haklarını savunmayı kendisine görev edinen Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği, hukukun üstünlüğünü çalışmalarına esas alarak Bozok Üniversitesi’nin faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak yerine getirmesini sağlamak amacındadır.

17/06/1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve Resmi Gazete’nin 21/11/1983 tarihli ve 18228 sayılı nüshasında yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin “HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ” başlıklı 35. maddesinde üniversite hukuk müşavirliğinin görevi:

a) Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,

b) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak,

c) Verilecek benzeri diğer görevleri yapmak, biçiminde belirtilmiştir.

Ayrıca, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 5. maddesi gereğince Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmekde Hukuk Müşavirliği’nin görevleri arasındadır.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği’nin görev ve sorumlulukları daha ayrıntılı biçimde aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Bozok Üniversitesi’nin öğrencileri, idari ve akademik personeli ile diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında, adli ve idari merciler ile diğer özel ve kamu kurumları ve kuruluşları nezdinde Bozok Üniversitesi’nin haklarını savunmak,

• Bozok Üniversitesi tarafından hazırlanan mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek

• Bozok Üniversitesi’nin yürütmekte olduğu ve yürüteceği faaliyetlere ilişkin plan ve programların ilgili mevzuata uygun olması konusunda danışmanlık hizmeti vermek,

• Bozok Üniversitesi’nin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak yerine getirilmesinde Bozok Üniversitesi üst yönetimine yardımcı olmak üzere hukuki mütalaa (görüş bildirmek) vermek,

• Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne doğrudan bağlı birimlerin kadrolarında bulunan akademik ve idari personel hakkındaki disiplin soruşturmalarını yürütmek,

• Bozok Üniversitesi Disiplin Kurulu'nda görüşülecek disiplin cezalarına ilişkin işlemleriyürütmek;

• Bozok Üniversitesi'ne bağlı dekanlıklarca, enstitülerce ve yüksekokul müdürlüklerince akademik ve idari personel ile ilgili açılan ve sonuçlandırılan soruşturma dosyalarının uygunluk denetimini yapmak ve Personel Daire Başkanlığı'na göndermek,

• Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne doğrudan bağlı birimlerin, dekanlıkların, enstitülerin ve yüksekokul müdürlüklerinin Yükseköğretim Yasası’nın 53. maddesi gereğince yapmakla yükümlü oldukları ceza soruşturmasına ilişkin işlemleri takip etmek ve sonucunu ilgili yerlere bildirmek,

• Bozok Üniversitesi’nin davalı ve davacı olduğu adli ve idari davaları takip etmek,

• Hukuk Müşavirliği ile ilgili Kurum içi ve Kurum dışı resmi yazışmaları yürütmek;

• Hukuk Müşavirliği’ne gelen ve birimden giden evrakın kaydedilmesini, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

• Hukuk Müşavirliği’nin faaliyetlerine ilişkin raporların hazırlanmasını ve Bozok Üniversitesi Üst Yönetimi'ne sunulmasını sağlamak,

• Hukuk Müşavirliği’nde yürütülen faaliyetlere ilişkin istatistiksel verilerin tutulmasını sağlamak,

• Hukuk Müşavirliği ile ilgili kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin takip edilmesini, incelenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

 • Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Resmi Gazetede*Yeni*
  Tarih:18.08.2012| Devamı
 • 2012/16 sayılı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve eylem Planı
  Tarih:31.07.2012| Devamı
 • YÖK, öğretim üyesi yetiştirmenin esaslarını değiştirdi.
  Tarih:06.07.2012| Devamı
 • 657'nin kademe ilerlemesi hükümleri akademik personele uygulanır mı?
  Tarih:25.06.2012| Devamı
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi
  Tarih:18.06.2012| Devamı
 • Tehdit Altındaki İncinebilinir Gruplar ve Özellikle Kadınların Korunması kitabı
  Tarih:15.06.2012| Devamı
 • Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile ilgili 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi
  Tarih:05.06.2012| Devamı
Copyright © 2011 Bozok Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı